Política de Qualitat

MINOSOR, SLU empresa dedicada al Transport nacional i internacional per carretera de mercaderies amb i sense temperatura regulada, conscient que la Qualitat i la Seguretat dels productes que gestionem i la Satisfacció dels nostres Clients i altres parts interessades són pilars fonamentals per dirigir la nostra activitat, ha decidit adoptar els següents compromisos:

 

  • Identificar les necessitats dels clients i el compliment dels seus requeriments per assolir la seva plena satisfacció
  • Complir la legislació i requisits acordats amb els clients, que ens apliquen en relació a la qualitat i a la seguretat alimentaria del nostre servei.
  • Promoure en tot moment, aportant els recursos necessaris i sota uns processos establerts, un servei de transport que permeti garantir la tranquil·litat que el servei contractat es durà terme amb la màxima qualitat, el compliment dels requisits de innocuïtat alimentaria establerts i amb criteris de responsabilitat mediambiental i sostenibilitat, amb la finalitat d’establir vincles de confiança.
  • Desenvolupar activitats formatives per tal que tot el personal conegui, participi i apliqui el Sistema de Gestió i que alhora permetin la millora continua en el desenvolupament de les seves tasques.
  • Potenciar i rendibilitzar els mitjans tècnics i humans amb la finalitat d’assolir els objectius econòmics i de gestió establerts, aconseguint la màxima qualitat dels serveis.
  • Assegurar que les empreses subcontractades apliquin els mateixos principis de gestió.
  • Comunicar a totes les parts implicades (clients, proveïdors, subcontractats i autoritats sanitàries) qualsevol emergència significativa en quant a seguretat alimentaria.
  • Assegurar un compromís permanent de millora continua a través de l’anàlisi dels processos i serveis com instrument fonamental per a incrementar l’eficàcia, millorar la competitivitat i assegurar la satisfacció de tots els agents implicats.

 

La Direcció es compromet a aportar els recursos necessaris per complir amb aquestes directrius amb la finalitat establir una estratègia encaminada a aconseguir els objectius establerts.